9mta

Brewdog Layer Cake


12.5

Share:

style: Stout/სტაუტი
ABV: 7.0%
440ML

ნამცხვრის სხვადასხვა გემოებით გამდიდრებული სტაუტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო. ტკბილი ზეფირის, შოკოლადის ბრაუნის, ვანილისა და კაკაოს გემოები მკაფიოდ იგრძნობა ამ ლუდის სმისას, რომელიც ფაქტობრივად დესერტადაც შეგვიძლია ვაღიაროთ.

------------------ 

Layer Cake, a rich and decadent stout that has to be tried to be believed. Layering marshmallow, chocolate brownie, vanilla and cocoa nibs, this is a dessert in a can. 

Brand
Brewdog
Price
12.5
Country
Scotland
Discovered
5567

Related products